Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Standardy Ochrony Małoletnich

Żychliński Dom Kultury wprowadza niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży korzystającym oraz chcącym skorzystać z zasobów ŻDK bezpiecznego środowiska, zorganizowanego z poszanowaniem ich praw i godności. ŻDK  zapewnia, że jego działalność jest zorganizowana tak, aby zapewnić dzieciom i młodzieży wolny dostęp do oferty edukacyjnej i kulturalnej w sposób dla nich bezpieczny i komfortowy, wolny od zagrożeń i zachowań nieodpowiednich, w szczególności wolny od jakichkolwiek form przemocy i dyskryminacji.

ZARZĄDZENIE NR 4/2024

Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury w Żychlinie z dnia 0l.03.2024 r. w sprawie: Wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Żychlińskim Domu Kultury w Żychlinie
Na podstawie art. 22b pkt 1 ustawy z dani 13 maja 2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich ( tekstjedn.: Dz. U. z 2023R.
poz.1606) zarządza co następuje:

§ 1
Żychliński Dom Kultury w Żychlinie wdrożona do stosowania Standardy Ochrony
Małoletnich.

§2
Zadania związane z działalnością na rzecz ochrony małoletnich przed krzywdzeniem realizują
wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żychlińskim Domu Kultury w Żychlinie a za skuteczne
funkcjonowanie Standardów Ochrony Małoletnich odpowiedzialny jest Dyrektor –
Żychlińskiego Domu Kultury w Żychlinie

§3
Wszyscy Pracownicy zobowiązani są do zapoznani się z przepisami Standardów Ochrony
Małoletnich obowiązujących w Żychliński Dom Kultury w Żychlinie do dnia 3 marca 2024r.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Skip to content