Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Regulamin ŻDK

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W ŻYCHLIŃSKIM DOMU KULTURY

(ostatnio aktualizowano: 27 września 2019 r.)

 1. Warunki uczestnictwa w zajęciach
  1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Żychliński Dom Kultury przy ulicy Fabrycznej 3 jest wniesienie stosownych opłat określonych w cenniku.
 2. Płatności za zajęcia
  1. Wysokość opłat za zajęcia w ŻDK reguluje cennik (załącznik nr 1 ), wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym przez Dyrektora ŻDK podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej: zedek.pl oraz w sekretariacie ŻDK.
  2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Opłata za zajęcia jest stała za każdy miesiąc, zgodnie z przyjętym cennikiem (załącznik nr 1), z wyłączeniem zajęć indywidualnych i grupowych na instrumentach muzycznych oraz zajęć z języków obcych.
  4. Opłata za zajęcia indywidualne i grupowe na instrumentach muzycznych jest miesięczna i wyliczana wg wzoru: kwota za zajęcie x liczba dni w miesiącu, w które odbywa się dane zajęcie.
  5. Zajęcia indywidualne- w przypadku planowanej absencji uczestnika należy zgłosić instruktorowi z wyprzedzeniem jednodniowym. W innym przypadku będzie pobierana opłata od uczestnika zajęć.
  6. Opłat należy dokonywać w pierwszym tygodniu każdego miesiąca w sekretariacie ŻDK  przy ul. Fabrycznej 3, gotówką od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-19.00
  7. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. W przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia  w ustalonym terminie, ŻDK może wezwać uczestnika zajęć do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w terminie 7 dni od upływu terminu zapłaty oraz kosztów z tytułu wezwania do zapłaty.
  8. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
  9. Na prośbę uczestnika wydajemy faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
  10. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.
 3. Zajęcia bezpłatne
  1. Uczestnik zajęć bezpłatnych zwolniony jest od opłat za udział w zajęciach. Uczestnika tych zajęć  obowiązują takie same prawa i obowiązki jak uczestnika zajęć odpłatnych.
 4. Miejsce oraz czas zajęć
  1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Sekretariat ŻDK.
 5. Odpracowywanie zajęć
  1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć w terminie ustalonym przez Sekretariat w porozumieniu z instruktorem i uczestnikami zajęć.
  2. ŻDK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. O czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
  3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się na 10-12 osób w zależności od rodzaju zajęć.
  4. W przypadku obecności na pierwszych zajęciach mniejszej liczby osób, niż ustalone minimum, instruktor, po konsultacji z Dyrektorem ŻDK, może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dla mniejszej liczby uczestników.
  5. W przypadku wątpliwości dotyczących odpłatności za zajęcia, rozstrzyga je, na podstawie niniejszego Regulaminu, Sekretariat, a w szczególnych przypadkach Dyrektor ŻDK.
 6. Zasady korzystania z pracowni i wyposażenia sal, w których organizowane są zajęcia
  1. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę w której organizowane są zajęcia.
  2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali wykładowej ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. W przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
  3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik ŻDK.
  4. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z ŻDK.
 7. Pozostałe postanowienia
  1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
  2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników ŻDK.
  3. ŻDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością ŻDK. Uczestnicy zajęć organizowanych przez ŻDK, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Z 2001 r. Nr 1 poz. 926 ze zm.)
  4. W przypadku niepełnoletniego uczestnika zajęć opiekun przyprowadza dziecko na zajęcia i odprowadza po ich zakończeniu do domu. Opiekun zobowiązany jest być na terenie Domu Kultury w czasie zajęć na których przebywa dziecko.
  5. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy do Dyrektora ŻDK.
Skip to content