Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Regulamin UTW

ostatnia aktualizacja: 27.09.2021 r.

REGULAMIN UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
w ŻYCHLIŃSKIM DOMU KULTURY

I. PRZEPISY OGÓLNE

1. Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany dalej UTW w Żychlinie stanowi jednostkę działającą w strukturze Żychlińskiego Domu Kultury w Żychlinie. Siedzibą UTW jest Żychliński Dom Kultury w Żychlinie przy ulicy Fabrycznej 3. UTW nie posiada osobowości prawnej i funkcjonuje w strukturze Żychlińskiego Domu Kultury.

2. Patronat Honorowy nad Uniwersytetem Trzeciego Wieku objęła Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej Kutnie

3.Podstawowe zasady funkcjonowania UTW reguluje Statut Żychlińskiego Domu Kultury w Żychlinie, natomiast szczegółowe – niniejszy Regulamin.

4. UTW posługuje się pieczątką o treści: Uniwersytet Trzeciego Wieku-Żychlin oraz pieczątką Żychlińskiego Domu Kultury w Żychlinie.

5. Kształcenie prowadzone jest w szeroko rozumianym zakresie kształcenia kulturalnego człowieka:

– turystyka i rekreacja,

– aktywność ruchowa

– nauki społeczne

– wiedza o kulturze i sztuce

– lektoraty z języka angielskiego i rosyjskiego

6. Podstawowe formy działalności UTW:

– wykłady i konferencje

– zajęcia fakultatywne w ramach sekcji tematycznych (szkolenia, warsztaty, itp.)

II. CELE DZIAŁALNOŚCI UTW:

1.Upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych.

2.Aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych.

3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów.

4.Angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego środowiska.

5.Kultywowanie tradycji i zwyczajów środowiskowych.

6.Podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej wśród seniorów.

III. WARUNKI PRZYJĘCIA:

1.Słuchaczem UTW może zostać każda osoba w wieku dojrzałym bez względu na poziom wykształcenia, jeśli zadeklaruje chęć zdobywania wiedzy w UTW i dokona wpłaty wpisowego oraz opłaty za wybrane zajęcia fakultatywne (w ustalonej na początku semestru wysokości).

2.Deklaracje uczestnictwa w zajęciach UTW ważna jest na okres jednego roku akademickiego. Po tym okresie można złożyć deklarację dalszego kształcenia w następnym roku akademickim.

3.Na zakończenie semestru słuchacz otrzymuje dyplom uczestnictwa.

5. Dyplom ma charakter symboliczny.

6.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w UTW w trakcie semestru nie zwraca się słuchaczowi tzw. wpisowego. Nie zwraca się też opłaty za opuszczane pojedyncze godziny zajęć fakultatywnych.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1.Organem prowadzącym Uniwersytet Trzeciego Wieku jest Żychliński Dom Kultury w Żychlinie

2.Uniwersytetem kieruje Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury przy współpracy z koordynatorem Uniwersytetu Trzeciego Wieku

  1. Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z pracownikami naukowymi i instruktorami gwarantującymi wysoki poziom merytoryczny zajęć i wykładów.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZY

1. Podstawowe prawa i obowiązki słuchacza UTW określa niniejszy Regulamin

2.W szczególności słuchacze UTW mają prawo do:

– poszanowania godności osobistej ze strony każdego członka społeczności UTW

– zdobywania wiedzy, rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystycznych oraz korzystania w tym celu w ramach zajęć programowych z pomieszczeń ŻDK i innych instytucji współpracujących,

– wyrażania opinii o prowadzonych zajęciach dydaktycznych.

3.Prawa słuchacza wygasają w przypadku:

-dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach

-odgórnego skreślenia z listy słuchaczy,

– z dniem zakończenia roku akademickiego

4.Słuchacze UTW mają obowiązek:

-postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego

-poszanowania i dbałości o mienie placówek, w których odbywają się zajęcia

-terminowego wpłacania ustalonych opłat, czyli tzw. wpisowego i opłat za zajęcia fakultatywne

5.Słuchaczom UTW nie przysługują uprawnienia wynikające z przepisów prawa o szkolnictwie wyższym.

VI. PLAN I ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1.Rok akademicki trwa od października do maja i jest podzielony na dwa semestry.

2.Ramowy harmonogram opracowany przez Koordynatora UTW oraz plan zajęć podawany jest słuchaczom na początku każdego semestru.

3.W ramach programu zajęć UTW oferowane są zajęcie bezpłatne oraz zajęcia dodatkowo płatne.

4. Program zajęć bezpłatnych (w ramach opłaty za uczestnictwo w UTW) oraz dodatkowo płatnych ustala organ prowadzący.

3.Warunkiem rozpoczęcia zajęć dodatkowych jest powstanie grupy liczącej minimum 10 osób. Zajęcia te są dodatkowo płatne przez słuchacza UTW.

4.Każdy słuchacz może uczestniczyć w dowolnie wybranej liczbie sekcji pod warunkiem uiszczenia ustalonej opłaty.

5.Słuchacze nie zdają egzaminów, a potwierdzeniem ich uczestnictwa w zajęciach jest wręczany na zakończenie każdego roku symboliczny dyplom.

6.Każdy słuchacz uczestniczy w dowolnie wybranej liczbie sekcji.

7. Za zajęcia odpłatne słuchacze UTW płacą z góry na początku każdego miesiąca u koordynatora UTW ( do 10-ego każdego miesiąca)

8.Nie uwzględnia się odliczeń finansowych za nieobecność na zajęciach.

VII. ZASADY FINANSOWANIA

1. UTW utrzymywany jest:

-z opłat słuchaczy, czyli tzw. wpisowego i opłat za zajęcia fakultatywne, których wysokość jest ustalana przez dyrektora ŻDK

-ze środków przeznaczonych na działalność ogólną Żychlińskiego Domu Kultury (baza lokalowa z jej wyposażeniem, obsługa techniczna i sprzęt audiowizualny, obsługa finansowo- księgowa i administracyjna)

-pozyskanych dotacji z gminy Żychlin lub innych instytucji i organów wspierających działalność tego typu

2.Nadzór merytoryczny i finansowy nad funkcjonowaniem UTW sprawuje dyrektor ŻDK

VI. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin

  2. kontakt@zedek.pl

  3. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych iod@gminazychlin.pl

  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji działalności Żychlińskiego Domu Kultury. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

  5. Kategorie danych będące przedmiotem przetwarzania obejmują wizerunek. 

  6. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie pracownicy administratora i podmioty prowadzące obsługę informatyczną strony internetowej. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego i państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej może do tego dojść w związku z korzystaniem z usług firm informatycznych, w tym portali społecznościowych (jeżeli dotyczy), które przechowują dane od swoich klientów (administratorów) na zewnętrznych serwerach (hosting). Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 

  7. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody. 

  8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), a w sytuacjach określonych prawem – usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Osoba, której dane dotyczą może cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  9. Dane osobowe mojego dziecka nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji,  w tym profilowania.

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

1.Zmiany w treści Regulaminu może dokonać dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się inne powszechne obowiązujące przepisy prawa.

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.09.2019 r.

Skip to content