Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Statut ŻDK

STATUT ŻYCHLIŃSKIEGO DOMU KULTURY

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 1. Żychliński Dom Kultury, zwany dalej Domem Kultury, jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia.
 2. Dom Kultury może używać nazwy skróconej: „ZeDeK”.
 3. Dom Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Żychlin.
 4. Domu Kultury ma siedzibę w Żychlinie przy ul. Fabrycznej
 5. Terenem działania Domu Kultury jest obszar gminy Żychlin.
 6. Dom Kultury może również prowadzić działalność na terenie całej Polski oraz poza jej granicami.
 7. Dom Kultury używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem.

Rozdział 2
Zakres działalności

 1. Zakres działalności Domu Kultury obejmuje:
  1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców;
  2. tworzenie warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką;
  3. prezentacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej;
  4. gromadzenie i udostępnianie informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej;
  5. inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury;
  6. działanie na rzecz integracji społeczności lokalnej;
  7. współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
  8. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą;
  9. edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę;
  10. kształtowanie nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego;
  11. inne działania na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.
 2. Realizacja zadań Domu Kultury następuje w szczególności przez:
  1. prowadzenie systematycznej działalności w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej poprzez organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych, kół zainteresowań i sekcji;
  2. organizowanie występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, imprez rozrywkowych, festynów, bali, imprez okolicznościowych itp.;
  3. możliwość organizacji Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
  4. współpracę z:
   1. organizatorem, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze gminy Żychlin,
   2. instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym;
  5. optymalne wykorzystanie warunków lokalowych oraz wyposażenia.

Rozdział 3
Organizacja

 1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Domu Kultury po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Żychlin.
 2. Dyrektor Domu Kultury, zwany dalej Dyrektorem, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Gminy Żychlin.
 4. Przy Domu Kultury może działać Rada Programowa jako ciało opiniodawcze i doradczo-konsultacyjne.
 5. Rada Programowa działa na podstawie opracowanego przez siebie regulaminu.
 6. Członków Rady Programowej powołuje Dyrektor.
 7. W Domu Kultury może zostać utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska Zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor, po uzyskaniu opinii Burmistrza Gminy Żychlin. Zastępcę Dyrektora powołuje Dyrektor na czas określony lub nieokreślony. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
 8. Dom Kultury jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
 9. Wobec pracowników Domu Kultury czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.
 10. Dyrektor ustala szczegółowy zakres czynności pracowników i tryb załatwiania powierzonych im spraw.

Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej Domu Kultury

 1. Mienie Domu Kultury służy wyłącznie wykonywaniu jego zadań statutowych.
 2. Dom Kultury prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).
 3. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 4. Przychodami Domu Kultury są:
  1. dotacje budżetowe;
  2. wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności;
  3. środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych;
  4. środki uzyskane z innych źródeł.
 5. Dom Kultury może pobierać opłaty za:
  1. bilety wstępu na imprezy kulturalne i rozrywkowe;
  2. naukę gry na instrumentach oraz zajęcia w sekcjach artystycznych i kołach zainteresowań;
  3. czynsze za wynajem lokali.
 6. Dom Kultury może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 7. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.
 8. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w statucie Domu Kultury mogą być wprowadzone w trybie właściwym dla jego nadania.
 2. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Domu Kultury mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123).

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska

Skip to content