Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Regulamin organizacyjny

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne

§1

Żychliński Dom Kultury w Żychlinie jest samorządową instytucją kultury.

§2

Żychliński Dom Kultury działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406 z póź. zm.)
 2. Statutu Żychlińskiego Domu Kultury nadanego uchwałą Nr Vll/31/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 27 kwietnia 2011 roku.

§3

Regulamin określa:

 1. organizację wewnętrzną Żychlińskiego Domu Kultury,
 2. zasady organizacji pracy w ŻDK,
 3. strukturę zatrudnienia,
 4. zakresy działania poszczególnych działów.

ROZDZIAŁ 2
Cel i przedmiot działania

§4

Podstawowym zadaniem Żychlińskiego Domu Kultury jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa Gminy Żychlin.

§5

Podstawowym celem działalności jest stymulowanie oraz rozwój aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy.

§6

Do podstawowych zadań Żychlińskiego Domu Kultury w szczególności należy:

 1. rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy,
 2. przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kulturalnych,
 3. kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 4. współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym na terenie Gminy Żychlin,
 5. koordynacja działalności kulturalno – wychowawczej na terenie gminy,
 6. współpraca z istniejącymi instytucjami o charakterze społecznym, oświatowym i wychowawczym,
 7. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 8. promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie Gminy Żychlin,
 9. utrwalanie tradycji narodowych i patriotycznych,
 10. prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej życia społeczno-kulturalnego w gminie,
 11. organizowanie różnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci,
 12. pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej,
 13. podejmowanie innych działań wynikających z kulturalnych potrzeb. środowiska.

§7

Ponadto do zadań Żychlińskiego Domu Kultury należy organizowanie: spektakli, koncertów, wystaw, konkursów z różnych dziedzin kultury i sztuki, form indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych oraz działalność instruktażowo -metodyczną.

§8

Określone zadania instytucja realizuje przez zajęcia stałe, okresowe lub okazjonalne.

ROZDZIAŁ 3
Struktura organizacyjna

§9

Struktura stanowisk w Żychlińskim Domu Kultury:

PION ADMINISTRACJI:

 1. Dyrektor – 1 etat,
 2. Główny Księgowy – 1/2 etatu
  ŁĄCZNIE: 1 1/2 etatu

PION DZIAŁALNOŚCI PROGRAMOWEJ:

 1. Kierownik działu Organizacji Pracy Artystycznej/ Instruktor – 1 etat,
 2. Instruktor – 1 etat,
 3. Instruktor- 1 etat,
 4. Instruktor – 1 etat,
 5. Instruktor – 1 etat
  ŁĄCZNIE: 5 etatów

PION OBSŁUGI:

 1. Pracownik gospodarczy – 1 etat,
 2. Szatniarz – 1/2 etatu
  ŁĄCZNIE: 1 1/2 etatu

ŁĄCZNIE (pracownicy ŻDK): 8 etatów

§10

 1. Zakres wykonywanych zadań dla poszczególnych działów wynika bezpośrednio ze statutu Żychlińskiego Domu Kultury oraz Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników określają indywidualne zakresy czynności ustalone przez dyrektora ŻDK.

§11

Na czele Żychlińskiego Domu Kultury w stoi dyrektor, który odpowiedzialny jest za pracę powierzonej mu placówki i uzyskiwane przez nią wyniki.

§12

Dyrektor jest bezpośrednim zwierzchnikiem służbowym pracowników, nadaje ogólny kierunek działalności i sprawuje nad tą działalnością bezpośredni nadzór.

§13

Dyrektor odpowiedzialny jest za:

 1. pełną realizację podstawowych celów i zadań Żychlińskiego Domu Kultury,
 2. należytą organizacje pracy w ŻDK,
 3. stały nadzór nad należytym spełnianiem obowiązków podległych pracowników zatrudnionych w Żychlińskim Domu Kultury,
 4. koordynowanie działalności kulturalno-oświatowej w Żychlińskim Domu Kultury,
 5. właściwy dobór pracowników ww. placówce,
 6. współpracę ŻDK z innymi instytucjami.
 7. zgodność podejmowanych przez siebie decyzji z prawem oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie coraz pełniejszej realizacji zadań merytorycznych, organizacyjnych i gospodarczych,
 8. informowanie bezpośrednich przełożonych o zasadniczych sprawach Żychlińskiego Domu Kultury,
 9. opracowanie rocznego planu finansowego oraz planu działalności ŻDK,
 10. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz merytorycznego z działalności placówki,
 11. racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

Ponadto dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury:

 • reprezentuje instytucję na zewnątrz,
 • określa regulamin organizacyjny,
 • określa zakresy czynności poszczególnych pracowników.

§14

Dyrektor zarządza instytucją przy pomocy głównego księgowego, który:

 1. pełni funkcję księgowego ŻDK i przestrzega zakresu obowiązków wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
 2. odpowiada za prowadzenie rachunkowości ŻDK w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29.09.1994 (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z póź. zm.).

Ponadto szczegółowe obowiązki głównego księgowego określa indywidualny zakres czynności.

§15

Pracownicy Żychlińskiego Domu Kultury w szczególności ponoszą odpowiedzialność za:

 1. dokładną znajomość przepisów prawa i zarządzeń obowiązujących na powierzonych im stanowiskach pracy,
 2. przestrzeganie terminów załatwiania spraw,
 3. właściwe załatwienie spraw i odpowiedni stosunek do pracy,
 4. właściwą organizację pracy,
 5. właściwe traktowanie uczestników stałych form pracy oraz biorących udział w imprezach organizowanych przez Żychliński Dom Kultury,
 6. powierzony im sprzęt.

§16

Pracownicy Żychlińskiego Domu Kultury mają obowiązek uczestnictwa w szkoleniach związanych z zakresem wykonywanej pracy oraz systematycznego pogłębiania wiedzy fachowej drogą samokształcenia.

§17

Pracownicy pionu działalności programowej prowadzą i programują pracę zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym i wytycznymi dyrektora ŻDK oraz zgodnie z przyjętym planem działalności i indywidualnymi zakresami czynności.

Instruktorzy w szczególności zobowiązani są do:

 1. inicjowanie i organizowanie różnych form działalności kulturalnej,
 2. nawiązywanie i rozwój kontaktów artystycznych z twórcami i wykonawcami poszczególnych przedsięwzięć artystycznych,
 3. opracowania planów pracy, kół, sekcji, klubów zainteresowań itp.,
 4. prowadzenie działalności poszczególnych kół, sekcji, klubów,
 5. współdziałanie z innymi instytucjami kulturotwórczymi, organizacjami społecznymi w zakresie podejmowanych działań,
 6. prowadzenie stosownej dokumentacji – dzienniki zajęć oraz innych w sposób ustalony przez dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury,
 7. gromadzenie ofert kulturalnych,
 8. opracowanie własnych projektów do kalendarza imprez zatwierdzanego corocznie przez dyrektora ŹDK,
 9. prowadzenie akcji reklamowo-marketingowej promujących działalność domu kultury.

§18

Instruktorzy płatni godzinowo zatrudnieni są na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło wykonują pracę w sposób określony w poszczególnych umowach.

§19


W ramach struktury organizacyjnej Żychlińskiego Domu Kultury dopuszcza się także możliwość funkcjonowania innych sekcji w oparciu o zawarte porozumienia.

§20

Pracownicy obsługi wykonują pracę zgodnie z zawartą umową oraz indywidualnym zakresem czynności, a w szczególności:

 1. utrzymują w czystości poszczególne pomieszczenia,
 2. codziennie sprzątają pomieszczenia, korytarze i sanitariaty,
 3. utrzymują w czystości obejście wokół budynków,
 4. sprawdzają stan techniczny urządzeń i zgłaszają przełożonemu wszelkie usterki i uszkodzenia.

§21

Żychliński Dom Kultury w części zasadniczej prowadzonej działalności administracyjnej funkcjonuje:

 • w dni powszednie w godzinach 8:00 – 16:00,
 • w piątki w godzinach 8:00 – 15:00.

Natomiast w części merytorycznej i obsługi dni i godziny pracy regulowane będą indywidualnie przez dyrektora ŻDK na podstawie grafików pracy oraz dyżurów.

Postanowienia końcowe

§22

Wszyscy pracownicy, którzy z tytułu swych czynności zawodowych mają powierzony majątek ŻDK winni złożyć oświadczenie o odpowiedzialności materialnej.

§23

Regulamin organizacyjny podlega zatwierdzeniu przez organizatora.

§24

Regulamin może być zmieniony przez dyrektora ŻDK po zatwierdzeniu zmian przez organizatora.

§25

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skip to content