Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Polityka Prywatności

Dokładamy wszelkich starań, by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), (dalej: „RODO”).

Udostępniamy Państwu niniejszą politykę prywatności, aby każda osoba, z którą wchodzimy w relację, wiedziała:

 • kto jest administratorem jej danych osobowych,
 • w jakim zakresie, w jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane oraz komu je udostępniamy,
 • jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

Uszczegółowieniem polityki prywatności mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych lub w rozsądnym terminie – najpóźniej w ciągu miesiąca – w przypadku gromadzenia danych ze źródeł pośrednich, tj. nie od osób, których one dotyczą.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych?
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Żychliński Dom Kultury z siedzibą w Żychlinie (99-320), przy ul. Fabrycznej 3. Mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo (kontakt@zedek.pl), telefonicznie (24 351 20 57), a także pisząc na adres naszej siedziby.
 2. Z kim mogą się Państwo skontaktować w sprawie swoich danych?
  Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator powołał inspektora ochrony danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się w sprawach dotyczących pod adresem mail: iod@gminazychlin.pl.
 3. Kategorie danych osobowych
  1. Dane identyfikacyjne, takie jak imię nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, numer telefonu, adres e-mail, itp.
  2. Informacje o wynikach osiąganych w konkursach, zawodach i innych wydarzeniach kulturalnych.
  3. Wizerunek zarejestrowany poprzez system monitoringu wizyjnego w/na budynku siedziby administratora, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób oraz dla ochrony mienia.
  4. Wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i wideo uroczystości, zawodów oraz innych wydarzeń kulturalnych.
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  1. W celach rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, tworzenia warunków do rozwoju aktywności kulturalnej, artystycznej, hobbystycznej, rekreacyjno-ruchowej oraz zainteresowania sztuką, prezentacji i promocji amatorskiego ruchu artystycznego oraz twórczości profesjonalnej, gromadzenia i udostępniania informacji o twórcach, instytucjach i działalności artystycznej, inspirowania działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi oraz innymi placówkami kultury, działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców, prowadzenia współpracy kulturalnej z zagranicą, edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, kształtowania nawyków mieszkańców do aktywnego współtworzenia i odbioru różnorodnych form spędzania czasu wolnego, a także na potrzeby innych działań na rzecz rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutem Żychlińskiego Domu Kultury. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.
  2. W celu prowadzenia systematycznej działalności w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej poprzez organizowanie i prowadzenie zespołów artystycznych, kół zainteresowań i sekcji, organizacji zajęć dla dorosłych i dzieci, w tym tworzenia listy obecności na zajęciach i komunikacji z ich uczestnikami (przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów ustawowych i statutowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutem Żychlińskiego Domu Kultury. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.
  3. Na potrzeby organizowania występów teatralnych, koncertów, seansów filmowych, wystaw, pokazów, aukcji, imprez rozrywkowych, festynów, bali, imprez okolicznościowych (przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów ustawowych i statutowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutem Żychlińskiego Domu Kultury. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.
  4. W celu wyłonienia zwycięzców organizowanych konkursów oraz publikacji danych zwycięzców na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a RODO. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  5. W celu zapewnienia uczestnictwa w wydarzeniu, imprezie, np. balu, koncercie, przyjęciu urodzinowym (przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów ustawowych i statutowych) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutem Żychlińskiego Domu Kultury. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego dane osobowe zostały zebrane.
  6. W celu zamieszczania wizerunków np. na stronie www, profilu w portalu Facebook, w galerii (gablocie), materiałach wewnętrznych, itp. (podanie danych jest dobrowolne) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
  7. W celu realizacji zobowiązań wynikających z umów cywilnoprawnych (przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a także do obrony przed roszczeniami lub w celu ich zabezpieczenia) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, jednakże przepisy prawa mogą przewidywać dłuższy okres przechowywania danych, w szczególności w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń.
  8. W celu przeprowadzenia naboru słuchaczy na Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz organizacji jego działań (przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celów ustawowych i statutowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutem Żychlińskiego Domu Kultury. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane.
  9. Dane z monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie siedziby administratora – na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO. Dane będą przetwarzane przez okres 30 dni.
  10. W celu prowadzenia z Państwem korespondencji drogą mailową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody – nie dłużej niż do momentu zrealizowania celu, dla którego dane zostały zebrane.
 5. Inne podstawy przetwarzania
  1. Oprócz sytuacji wymienionych w punkcie 4. możemy w określonych przypadkach przetwarzać Państwa dane także w innych celach. Mogą one wiązać się w wydłużeniem okresu przechowywania Państwa danych.
  2. W celach niezbędnych do realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) Państwa dane będziemy przetwarzać:
   1. przez czas wykonywania obowiązków prawnych nakładanych na nas przez właściwe przepisy, w tym m.in. przepisy prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych etc.;
   2. przez czas, w którym określone przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane (przepisy te mogą przewidywać różny okres przechowywania danych).
  3. Ponadto, Państwa dane możemy przetwarzać także w innych celach, wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
   1. prowadzenia korespondencji,
   2. promocji działań Żychlińskiego Domu Kultury,
   3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
   4. archiwizacji
  4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów, jeżeli w określonych przypadkach Państwa prawa i wolności okażą się wobec nich nadrzędne.
 6. Odbiorcy danych osobowych
  W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać lub powierzyć Państwa dane innym podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe, prawne lub informatyczne dla Administratora.
 7. Przekazywanie danych osobowych
  Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.
  Jeśli jednak w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (poza EOG), np. w Stanach Zjednoczonych, takie przekazywanie danych będzie odbywać się wyłącznie na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską, tj. dla organizacji uczestniczących w programie Tarcza Prywatności (EU-U.S. Privacy Shield), lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Państwa wyraźnej zgody, o którą zostaną Państwo przez nas bezpośrednio poproszeni w stosownych przypadkach.
  Międzynarodowy transfer danych w oparciu o Tarczę Prywatności dotyczyć będzie w szczególności usług informatycznych świadczonych nam przez Microsoft Corporation oraz Facebook, Inc.
 8. Prawa związane z przetwarzaniem
  1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii – na Państwa żądanie udzielimy informacji, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jesteśmy również zobowiązani, na oddzielne żądanie, udzielić bardziej szczegółowych informacji w zakresie: celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, odbiorców danych lub ich kategorii, okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów jego ustalania, źródła pozyskania danych, o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i konsekwencjach takiego przetwarzania danych dla Państwa. W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego poinformujemy Państwa również o stosowanych na potrzeby transferu zabezpieczeniach na Państwa żądanie. Na Państwa żądanie sporządzimy również kopię danych osobowych. Zostanie ona Państwu udostępniona w popularnym formacie pliku informatycznego. Pierwsza kopia zostanie udostępniona bezpłatnie. Jednak za każdą kolejną możemy naliczyć opłatę w wysokości, którą określimy w oparciu o postanowienia RODO.
  2. Prawo do sprostowania danych – jeśli okaże się, że Państwa dane osobowe są niepoprawne usuniemy nieprawidłowości. Zrobimy to z własnej inicjatywy – bądź, jeśli zwrócą nam Państwo na to uwagę – na Państwa żądanie.
  3. Prawo do usunięcia danych, w tym „prawo do bycia zapomnianym” – jeśli nie życzą sobie Państwo przetwarzania danych osobowych i stwierdzimy brak innych podstaw prawnych, które umożliwiają nam przetwarzanie Państwa danych – usuniemy je z naszych baz danych. Należy jednak pamiętać, że usunięcie niektórych danych może uniemożliwić nam świadczenie usług dla Państwa – dotyczy to tych usług w związku z którymi konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, które zostały udostępnione. Przykładowo, nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić Państwu naszą ofertę, jeżeli zażądają Państwo usunięcia adresu e-mail. Mimo takowego żądania, w określonych będziemy jednak mogli przetwarzać niektóre dane osobowe na zasadach określonych w RODO.
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadkach przewidzianych przez RODO, na Państwa żądanie ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych. Najprościej rzecz ujmując, ograniczenie przetwarzania danych osobowych uniemożliwia ich wykorzystywanie poza przechowywaniem. W takim przypadku jakiekolwiek inne działania na danych podlegających ograniczeniu przetwarzania, będą mogły być wykonywane jedynie za Państwa zgodą.
  5. Prawo do przenoszenia danych – na zasadach przewidzianych w RODO mogą Państwo zażądać przekazania danych osobowych zapisanych w standardowym formacie pliku nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Państwa celem jest przekazanie ich innemu administratorowi, prześlemy plik zawierający Państwa dane osobowe bezpośrednio do niego.
  6. Prawo do sprzeciwu – w niektórych przypadkach, nawet jeśli przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, bez Państwa zgody, mogą Państwo żądać od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych wnosząc sprzeciw. Będzie on uzasadniony, jeżeli wykażą Państwo, że nasze zgodne z prawem działania mimo wszystko naruszają Państwa interesy, prawa lub wolności.
  7. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanym decyzjom w indywidualnych przypadkach, w tym profilowaniu – mają Państwo prawo, by nie podlegać decyzjom, które miałyby opierać się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli miałyby one wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać.
  8. Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – w sytuacji, gdy poprosiliśmy Państwa o zgodę mogą Państwo wycofać tę zgodę w każdym czasie. Jeżeli nie będziemy mieli odrębnej podstawy przetwarzania, zaprzestaniemy wykorzystywania danych osobowych w tym celu, w jakim została wyrażona zgoda. Należy jednak pamiętać, że wycofanie zgody może czasem uniemożliwić dostarczenie Państwu interesujących treści lub informacji.
  9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeśli uważają Państwo, że przez nasze działania związane z przetwarzaniem danych osobowych Państwa prawa zostały naruszone, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).Wymienione powyżej prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach, np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Państwa danych. Jeśli pragną Państwo skorzystać z należnych praw, wszystko co należy zrobić to przesłać odpowiednią prośbę korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1. lub 2.
 9. Źródła danych
  1. Co do zasady, większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali nam Państwo z własnej woli.
  2. W niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli korzystają Państwo z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku naszych relacji. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne ze względu na cel, dla którego zostały zebrane lub będą niezwłocznie usuwane.
  3. W przypadku, gdy nie uzyskaliśmy danych osobowych bezpośrednio od Państwa, informujemy, że dane mogły zostać uzyskane od osoby lub podmiotu, który wskazał Państwa jako osoby reprezentujące lub wyznaczone do kontaktu.
 10. Środki techniczne i organizacyjne
  1. Zobowiązujemy się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, zarządzeniami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem.
  2. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  3. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia:
   1. poufności – będziemy chronić Państwa dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim,
   2. integralności – będziemy chronić Państwa dane przed nieuprawnioną modyfikacją,
   3. dostępności – będziemy zapewniać dostęp wyłącznie upoważnionych osób do Państwa danych, tylko jeżeli wystąpi taka konieczna potrzeba.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych.
  5. Każdy nasz pracownik lub współpracownik posiadający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności.
 11. Uwagi końcowe
  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, które mogą wynikać z potrzeb dostosowywania do zmian w przepisach prawa, czy obowiązujących standardów prywatności. O wszelkich zmianach dotyczących przetwarzania danych będziemy Państwa informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych lub drogą elektroniczną. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 29.11.2019 r. i zastępuje politykę prywatności z dnia 25.05.2018 r.
Skip to content