Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Światowid z Żychlina

Żychliński Dom Kultury wraz z Fundacją Pedagodzy i Animatorzy Mobilini zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. „Światowid z Żychlina”.

Na potrzeby  konkursu powstała krótka legenda, której autorem jest Grażyna Grochowiak – kustosz Muzeum Literatury w Warszawie. Opowieść inspirowana jest znaleziskiem sprzed 50 lat, jakie miało miejsce w Żychlinie. Na temat samego wydarzenia niewiele można powiedzieć. Posiadana wiedza to jedynie kilka wycinków prasowych z Wiadomości Kutnowskich oraz Tygodnika Bałtyckiego. Nie mniej na terenach miasta ,,coś się wydarzyło”, ale co? 
Legenda jest wstępem do  snucia opowieści rysunkowych, dlatego warto ją przeczytać przed rozpoczęciem działań twórczych. A brzmi ona tak…

Dawno, dawno temu…

… w osadzie, w miejscu którym znajduje się Żychlin stał kamienny posąg z czterema twarzami. Najstarsi mieszkańcy nie wiedzieli, skąd się tu wziął, ani kto go wyrzeźbił. Jedni nazywali go Perkunem, inni twierdzili, że to Swaróg, a jeszcze inni, że Świętowit. Nie wiadomo, kto miał rację, nie wiadomo też, czy posąg ukazywał różne oblicza tego samego bóstwa, czy czterech różnych bogów. Ale mieszkający we wsi chłopiec nie zastanawiał się nad tym. Przynosił pod posąg kwiaty, miód, grzyby w podzięce za to, że kamienne bóstwo opiekowało się mieszkającymi tu ludźmi, którzy żyli w dostatku i pokoju. Nikomu o tym nie mówił, ale zazdrościł Światowidowi, że widzi wszystkie strony świata, bo sam chciałby wyruszyć kiedyś w dalekie strony, skąd przybywali do wsi kupcy, zamieniający swoje piękne towary – broń i ozdoby – na futra i jantar. Minął czas jakiś, a zewsząd dochodziły wieści, że dawni bogowie stracili swą moc, że nadszedł nowy, potężny bóg, którego znakiem był krzyż. Wyznawcy tego boga niszczyli kamienne kręgi i figury bogów, których nazywali pogańskimi, a i ludzie zaczęli się od nich odwracać, widząc, że bogowie przodków nie przeciwstawiają się temu nowemu. Chłopak  nie chciał się z tym pogodzić i postanowił uratować „swojego” Światowida. Czuł bowiem, że on kiedyś zechce wrócić, ale musi bezpiecznie przeczekać czas zamętu. Pewnej nocy wykopał dół nad pobliskim stawem i z pomocą ojca przeturlał doń figurę. Ale gdy składali ją do dołu – kamień pękł. To pękło serce boga skazanego na zapomnienie… Po wielu stuleciach, podczas prac polowych w 1971 roku wyorano pęknięty kamienny posąg o czterech obliczach. Podobno trafił do magazynu fabrycznego, a może do czyjegoś domu – nikt nie wie, co stało się z figurą. Może sam odszedł, nie widząc nikogo, kogo mógłby otoczyć swą boska pieczą. 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży klas 1-3 oraz 4-8 Szkół Podstawowych z terenu miasta i gminy Żychlin.

Na Wasze prace czekamy do 30 listopada br.

Regulamin konkursu

Poniżej publikujemy regulamin konkursu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Regulamin

§ 1

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizacji i przeprowadzenia konkursu plastycznego o nazwie „Światowid z Żychlina” (dalej: „Konkurs”), organizowanego przez Fundację Pedagodzy i Animatorzy Mobilni przy współpracy z Żychlińskim Domem Kultury (dalej: „Organizator”).
 2. Celem konkursu jest:
  1. zainteresowanie uczniów historią i mitologią dawnych Słowian,
  2. rozwijanie kreatywności i kreatywności twórczej,
  3. zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy historycznej.

§ 2

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Miasta i Gminy Żychlin dla uczniów szkół podstawowych (zwanychdalej „Uczestnikami”) w dwóch   kategoriach wiekowych:
  1. kat. A – uczniowie klas I-IV,
  2. kat.B – uczniowie klas V- VIII.
 2. Technika pracy: płaska lub półpłaska (np. komiks, rysunek, malarstwo, plakat, kolaż itp.)
  Na potrzeby  konkursu powstała krótka legenda, której autorem jest Grażyna Grochowiak – kustosz Muzeum Literatury w Warszawie. Opowieśc inspirowana jest znaleziskiem sprzed 50 lat, jakie miało miejsce w Żychlinie. Na temat samego wydarzenia nie wiele można powiedzieć. Posiadana wiedza to jedynie kilka wycinków prasowych z Wiadomości Kutnowskich oraz Tygodnika Bałtyckiego. Nie mniej na terenach miasta ,,coś się wydarzyło”, ale co? 
  Legenda jest wstępem do  snucia opowieści rysunkowych, dlatego warto ją przeczytać przed rozpoczęciem działań twórczych 🙂
 3. Plastyczne prace konkursowe powinny być wykonane na  minimalnym formacie A4, a maksymalnym A3. 
 4. Prace konkursowe powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.
 5. Prace można skłać indywidualnie w siedzibie Żychlińskiego Domu Kultury , jak i za pośrednictwem szkoły.

§ 3

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie Uczestnika poprzez doręczenie pracy konkursowej do siedziby współorganizatora wraz z wypełnionym i podpisanym przez przedstawiciela ustawowego Uczestnika formularzem zgłoszeniowym (stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu).
 2. Adres składania prac: Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin. 
 3. Zgłoszenia do Konkursu można dokonywać do dnia 30 listopada 2021 r. włącznie. W przypadku przesyłania zgłoszeń na adres współorganizatora za pośrednictwem operatora pocztowego, o terminie zgłoszenia do Konkursu decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia dostarczone lub przesłane po wskazanym terminie, nie będą zaliczone do puli prac poddanych ocenie Jury Konkursu. Przesłanie zgłoszeń niekompletnych, w szczególności brak poprawnie wypełnionego i podpisanego formularza, brak podpisu pracy skutkuje niezakwalifikowaniem pracy do Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenie do Konkursu prac zniszczonych, niekompletnych lub doręczonych po terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 
 5. Każda ze zgłoszonych do Konkursu prac winna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem Uczestnika i zawierać: wiek i klasę, pozwalające na zakwalifikowanie Uczestnika do jednej z trzech  kategorii wiekowych, (o których mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu), nazwę i adres szkoły do której uczęszcza Uczestnik, a także numer telefonu do Uczestnika (w miarę możliwości) oraz jego opiekuna prawnego. 
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Wszelkie koszty związane z wykonaniem prac konkursowych oraz dokonaniem ich zgłoszenia do Konkursu ponoszą Uczestnicy lub ich przedstawiciele ustawowi. Koszty te nie podlegają zwrotowi przez Organizatora. 
 7. Zgłoszone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi ich autorom do czasu zakończenia wystawy je prezentującej. Autorzy, którzy chcą zwrotu prac będą mieć możliwość ich odbioru w terminie 3-14 stycznia 2022 r. po tym terminie prace zostaną przeniesione do archiwum Organizatora, a ich odbiór nie będzie możliwy.

§ 4

 1. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest w pełni dobrowolne. 
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza, że:
  1. uczestniczka/k akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu konkursu,
  2. uczestniczka/k wyraża zgodę na prezentowanie i oznaczanie go w materiałach prezentowanych na stronie internetowej organizatora i współorganizatorów mediach społecznościowych na profilach organizatora i współorganizatorów (Facebook, YouTube) na cele związane z promocją konkursu oraz informowaniem o jego wynikach.
 3. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest ponadto związane z:
  1. wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz jego przedstawiciela ustawowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119). Dane przetwarzane są wyłączne w celu prowadzonej przez Fundację  działalności edukacyjnej, a podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora;
  2. dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do przeprowadzenia Konkursu Plastycznego „Światowid z Żychlina”, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik Konkursu oraz przedstawiciel ustawowy mają prawo do żądania dostępu do skazanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia  odanych danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5

 1. Konkurs jest jednoetapowy.
 2. Oceny zgłoszonych do Konkursu prac i rozstrzygnięcia Konkursu w imieniu Organizatora dokona jury w następującym składzie:
 • Justyna Bazylewicz,
 • Grażyna Grochowiak,
 • Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka,
 • Jakub Błach,
 • Joanna Cieniewska.
 1. Komisja Konkursowa dokona oceny zgłoszonych do Konkursu prac oraz wyłoni laureatów Konkursu w kategoriach wiekowych o których mowa w § 2 ust. 1. 
 2. Dla laureatów Konkursu przewidziane są  nagrody rzeczowe, za zajęcie I-III miejsca w każdej kategorii.
 3. Komisja Konkursowa oceniać będzie prace konkursowe w szczególności według następujących kryteriów:
  1. samodzielności wykonania pracy,
  2. kreatywności,
  3. wartości estetycznej,
  4. wartości artystycznej.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i prezentacja prac nastąpi w dniu 5 grudnia 2021r. podczas „wernisażu prac konkursu plastycznego” o godz. 16.00 w Żychlińskim Domu Kultury.
  Wyniki Konkursu wraz z wizerunkami prac zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Żychlińskiego Domu Kultury oraz fundacji Pedagodzy i Animatorzy Mobilni.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

§ 6

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, jak również w sprawach nienależących do kompetencji Komisji Konkursowej, decyzje podejmuje Organizator.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia lub odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe przeprowadzenie Konkursu.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działanie osób trzecich, w tym m.in. uniemożliwiające Uczestnikom wzięcie udziału w Konkursie, jak również nie odpowiada za prawidłowość i prawdziwość danych podanych Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu. 
 4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, Regulamin obowiązuje nadal w pozostałym niewadliwym zakresie, a zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
 5. Niniejszy Regulamin Organizator zamieszcza na stronie internetowej:
  1. Żychlińskiego Domu Kultury,
  2. Fundacji Pedagodzy i Animatorzy Mobilni.

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udzielają:
Justyna Bazylewicz
justyna.bazylewicz@gmail.com, tel. 503799690

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (rozwiń/zwiń)

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie metryczki zgłoszenia w konkursie organizowanym przez Żychliński Dom Kultury, dane w formie imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Żychliński Dom Kultury jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka z siedzibą w Żychlińskim Domu Kultury, 99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3 Żychlin, nr tel. 24 351 20 58, adres e-mail kontakt@zedek.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Żychlińskim Domu Kultury, 99-320 Żychlin ul. Fabryczna 3, adres e-mail: kontakt@zedek.pl, nr tel. 24 351 20 57
 3. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
  • do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. W przypadku zgłaszania grup plastycznych klauzulę podpisuje opiekun grupy.

Formularz zgłoszeniowy

Uwaga! Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i kliknięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie” prosimy nie zamykać strony. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia zostanie potwierdzone komunikatem oraz wiadomością email wysłaną na Państwa adres mailowy podany w formularzu. W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 351 20 57.

Skip to content