Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Czerwone Jabłuszko 2021

Serdecznie zapraszamy miłośników piosenki do udziału w naszym nowym konkursie!

Zapoznaj się z regulaminem i zasadami festiwalu i przyślij nam swoje nagranie za pomocą formularza elektronicznego zamieszczonego poniżej.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży od 3 do 15 roku życia

Na Wasze nagrania czekamy do 6 czerewca.

Regulamin konkursu

Poniżej publikujemy regulamin konkursu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Regulamin Konkursu (rozwiń/zwiń)
 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Festiwalu jest Żychliński Dom Kultury z siedzibą w Żychlinie przy ulicy Fabrycznej 3, zwany dalej Organizatorem. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Festiwalu.
 2. Cele Festiwalu
  1. Prezentacja twórczości wokalnej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  2. Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej i wychowawczej z Dziećmi.
  3. Popularyzacja piosenki dziecięcej.
  4. Zapewnienie Dziecku ekspresji muzycznej, aktywności i twórczej działalności.
 3. Uczestnicy Festiwalu
  1. Festiwal jest przeznaczony dla Dzieci i Młodzieży w wieku od 5 do 15 lat. Uczestnicy Festiwalu biorą udział w określonych kategoriach na podstawie daty urodzenia:
   • Kategoria I: 3-4 lata
   • Kategoria II: 5-6 lat
   • Kategoria III: 7-9 lat
   • Kategoria IV: 10-12 lat
   • Kategoria V: 13-15 lat
  2. Do Festiwalu mogą zgłaszać się wyłącznie soliści. Każdy zgłoszony uczestnik może wykonać jeden utwór.
  3. Rodzice / Opiekunowie z chwilą wyrażenia zgody na przystąpienie do Festiwalu akceptują postanowienia Regulaminu.
 4. Przebieg festiwalu
  1. Piosenka może być wykonywana przy akompaniamencie podkładu muzycznego bądź a capella, czyli sam śpiew bez akompaniamentu. Repertuar wykonywanego utworu jest dowolny, z zastrzeżeniem, że piosenka powinna mieścić się w definicji piosenki dziecięcej, dostosowanej do wieku i możliwości wokalnych dziecka. Czas trwania wykonywanej piosenki nie może przekraczać 5 minut.
  2. Prezentacje konkursowe powinny być nakręcone poziomo, ze statycznego ujęcia w warunkach domowych, wyłącznie na potrzeby Festiwalu.
  3. Użycie mikrofonu jest dozwolone.
  4. Niedopuszczalna jest ingerencja w nagrania. Uczestnik zobowiązany jest przesłać swoje nagranie Festiwalowe w postaci jednego ujęcia. Niedozwolone są wszelkiego rodzaju montaże audio-wideo.
  5. Filmy konkursowe należy zamieścić na prywatnym koncie na kanale YouTube w dniach 10.05 – 06.06.2021 r.
  6. Nagrania Festiwalowe powinny być podpisane według wzoru:
   III Festiwal Piosenki Dziecięcej Online – CZERWONE JABŁUSZKO 2021- imię i nazwisko wykonawcy
  7. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do 6 czerwca 2021 roku.
  8. Festiwal ma charakter konkursu. Jury konkursu stanowią osoby wybrane przez organizatora. Jury oceni uczestników, kierując się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, walory głosowe, wykonanie (interpretacja i oryginalność wykonania) ogólne wrażenie artystyczne, prezentacja.
  9. W każdej kategorii Jury wyłoni 3 laureatów – I, II, III miejsce.
  10. Nagrodami w konkursie będą karty podarunkowe EMPIK o wartości:
   • I MIEJSCE- 150zł.
   • II MIEJSCE- 100zł.
   • III MIEJSCE- 50zł.
  11. Wyniki Festiwalu zostaną podane 21 czerwca bieżącego roku na stronie Organizatora Festiwalu oraz profilu Facebook Żychlińskiego Domu Kultury.
  12. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć w sekretariacie ŻDK lub pod numerem telefonu 721 040 429 (Maciej Dzięgielewski)

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (rozwiń/zwiń)

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie metryczki zgłoszenia w Rodzinnym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Żychliński Dom Kultury, dane w formie imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Żychliński Dom Kultury jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka z siedzibą w Żychlińskim Domu Kultury, 99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3 Żychlin, nr tel. 24 351 20 58, adres e-mail kontakt@zedek.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Żychlińskim Domu Kultury, 99-320 Żychlin ul. Fabryczna 3, adres e-mail: kontakt@zedek.pl, nr tel. 24 351 20 57
 3. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
  • do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. W przypadku zgłaszania grup plastycznych klauzulę podpisuje opiekun grupy.

Formularz konkursowy

Uwaga! Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i kliknięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie” prosimy nie zamykać strony. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia zostanie potwierdzone komunikatem oraz wiadomością email wysłaną na Państwa adres mailowy podany w formularzu. W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 351 20 57.  Skip to content