Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Ekorobot dla Pana Lema

Serdecznie zapraszamy wszystkich kreatywnych miłośników ekologii do udziału w naszym nowym konkursie! Wymyślcie i wykonajcie (możecie poprosić o pomoc Rodziców) strój robota z materiałów ekologicznych.

Wykonajcie dwa zdjęcia oraz krótki film (maksymalnie do 2 min) na których prezentujecie wykonany strój i prześlijcie je do nas za pomocą elektronicznego formularza konkursowego, zamieszczonego poniżej, do 15 marca 2021 roku.

Puście wodze fantazji i niech Wasze projekty nas zadziwią! Z niecierpliwością czekamy na Wasze wspaniałe pomysły! Czekają również nagrody, o których więcej dowiecie się z regulaminu konkursu. Kochani, do dzieła!

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.

Regulamin konkursu

Poniżej publikujemy regulamin konkursu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Regulamin konkursu (rozwiń/zwiń)
 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest Żychliński Dom Kultury.
  2. Konkurs jest realizowany w ramach działań edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów, popularyzowaniu idei recyklingu. Konkurs wpisuje się także w działania podejmowane w związku z ogłoszeniem przez Parlament RP roku 2021 rokiem Stanisława Lema.
  3. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie oraz zaprezentowanie stroju ekologicznego, będącego własnym wyobrażeniem postaci robota z wykorzystaniem materiałów i surowców wtórnych (promocja idei recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów).
  4. Cele konkursu:
   • wpisanie w obchody Roku Stanisława Lema poprzez udział w konkursie,
   • popularyzowanie postawy otwartości i zaangażowania w problemy współczesnego świata,
   • propagowanie idei czystego środowiska i odpowiedzialnego, zrównoważonego gospodarowania odpadami połączone z poszerzaniem świadomości ekologicznej,
   • promowanie recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
   • popularyzowanie wiedzy dotyczącej segregacji odpadów,
   • rozwijanie wyobraźni, kreatywności, pasji i twórczych poszukiwań u dzieci i rodziców.
 2. Zasady udziału w konkursie
  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III i uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
  2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie formularza.
 3. Zasady konkursu
  1. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie: uczniowie klas I – III szkoły podstawowej – grupa I, uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej – grupa II
  2. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania wraz ze swoimi rodzicami strojów ekologicznych prezentujących własną wizję stroju robota z wykorzystaniem surowców wtórnych.
  3. Uczestnicy konkursu są zobowiązani przesłać na adres mailowy stowarzyszenie@zedek.pl krótki film, na którym dziecko prezentuje wykonany z rodzicami strój oraz do 2 zdjęć przedstawiających dziecko w wykonanym przebraniu. W mailu należy podać dane uczestnika konkursu (imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, klasa, szkoła/przedszkole, do których dziecko uczęszcza, telefon kontaktowy rodzica). Film i zdjęcia mogą być również dostarczone na nośniku bezpośrednio do Żychlińskiego Domu Kultury, najlepiej w podpisanej imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu kopercie. Termin dostarczenia – do 15 marca 2021 roku.
  4. Prezentacje mogą być wykonane w sposób dowolny, za pomocą telefonu (zalecany format .mp4, długość filmu do 2 minut). Warunkiem jest zachowanie tematyki (robot) oraz ekologicznego charakteru stroju, co oznacza, że
   w przeważającej części powinien być wykonany z surowców wtórnych.
  5. Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden strój.
  6. Ze względu na panującą sytuację epidemiczną, prawdopodobnie prezentacja strojów ekologicznych w formie pokazu mody zostanie przygotowana na podstawie dostarczonych filmików i odbędzie się online, 26 marca 2021 o godzinie 12.00
 4. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 marca 2021 po zakończeniu plebiscytu na najlepszy strój Eko-robota). W tym dniu o godzinie 12.00 na stornach internetowych zostanie opublikowany pokaz mody online, przygotowany na podstawie nadesłanych filmów.
  2. Komisja konkursowa dokona oceny zaprezentowanych strojów według następujących kryteriów:
   • zgodność zaprezentowanych strojów z przedmiotem i celem konkursu,
   • pomysłowość i oryginalność koncepcji stroju ekologicznego,
   • estetyka wykonania
   • sposób zaprezentowania stroju
  3. W kategorii: uczniowie klas I–III zostaną przyznane nagrody:
   • Miejsce I – bon podarunkowy o wartości 100 zł
   • Miejsce II – bon podarunkowy o wartości 75 zł
   • Miejsce III – bon podarunkowy o wartości 50 zł
  4. W kategorii: uczniowie klas IV-VI zostaną przyznane nagrody:
   • Miejsce I – bon podarunkowy o wartości 120 zł
   • Miejsce II – bon podarunkowy o wartości 80 zł
   • Miejsce III – bon podarunkowy o wartości 50 zł
  5. W konkursie zostanie również przyznana nagroda specjalna, której laureat zostanie wybrany w internetowym plebiscycie.
   • Głosowanie w plebiscycie prowadzone jest na profilu Fb Żychlińskiego Domu Kultury.
   • Głosowanie trwa od dnia 22 marca 2021 do 25 marca 2021. Zwycięzcą plebiscytu będzie autor przebrania, którego zdjęcie otrzyma największą ilość polubień.
   • Nagrodą w plebiscycie jest nagroda rzeczowa w formie gry planszowej.
  6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody lub przyznania nagród równorzędnych.
  7. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po telefonicznym uzgodnieniu terminu.
 5. Sprawy różne:
  1. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
  2. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie konkursu rozstrzyga organizator konkursu, czyli Żychliński Dom Kultury.
  3. Wyniki konkursu oraz fotorelacja z konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych ŻDK.

Dodatkowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć w sekretariacie ŻDK lub pod numerem telefonu 500 301 405 (osoba do kontaktu – Renata Dziuba)

Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (rozwiń/zwiń)

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie metryczki zgłoszenia w Rodzinnym Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Żychliński Dom Kultury, dane w formie imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Żychliński Dom Kultury jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka z siedzibą w Żychlińskim Domu Kultury, 99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3 Żychlin, nr tel. 24 351 20 58, adres e-mail kontakt@zedek.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Żychlińskim Domu Kultury, 99-320 Żychlin ul. Fabryczna 3, adres e-mail: kontakt@zedek.pl, nr tel. 24 351 20 57
 3. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
  • do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. W przypadku zgłaszania grup plastycznych klauzulę podpisuje opiekun grupy.

Formularz konkursowy

Uwaga! Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i kliknięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie” prosimy nie zamykać strony. W zależności od wielkości plików (nie więcej niż 100 Mb) i szybkości łącza proces wysyłynia może trwać nawet kilka minut, co symbolizować będzie obracająca się ikonka obok przycisku. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia zostanie potwierdzone komunikatem oraz wiadomością email wysłaną na Państwa adres mailowy podany w formularzu. W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 351 20 57.

  Skip to content