Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Czas Na Piosenkę – Festiwal Wokalny Online

Żychliński Dom Kultury serdecznie zaprasza do udziału w I Wiosennym Festiwalu Wokalnym Online – CZAS NA PIOSENKĘ!

Zapraszamy do udziału wszystkich zaineresowanych w wieku szkolnym od 15 roku życia, dorosłych oraz seniorów. Na nagrania czekamy do 10 marca br. Szczegółowe informacje w regulaminie. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin konkursu

Poniżej publikujemy regulamin konkursu. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Regulamin festiwalu (rozwiń/zwiń)
 1. ORGANIZATOR FESTIWALU
  Organizatorem Festiwalu jest Żychliński Dom Kultury z siedzibą w Żychlinie przy ulicy Fabrycznej 3, zwany dalej Organizatorem. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Festiwalu.
 2. CELE FESTIWALU
  • prezentacja twórczości wokalnej młodzieży w wieku szkolnym, dorosłych i seniorów,
  • Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej
  • Rozwój umiejętności wokalnych, a także interpretacji utworów muzycznych
  • Uaktywnienie w zakresie edukacji muzycznej
 1. UCZESTNICY FESTIWALU
  Uczestnicy Festiwalu biorą udział w określonych kategoriach:
  • KATEGORIA I 15- 20 lat
  • KATEGORIA II 20- 35 lat
  • KATEGORIA III 35- 50 lat
  • KATEGORIA IV 50+
   Do Festiwalu mogą zgłaszać się wyłącznie soliści. Uczestnicy z chwilą wyrażenia zgody na przystąpienie do Festiwalu akceptują postanowienia regulaminu.
 1. PRZEBIEG FESTIWALU
  1. Karta Zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Wypełnione karty zgłoszeniowe i gotowe nagrania przyjmowane są do 10 marca 2021 roku na adres: stowarzyszenie@zedek.pl
  3. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisuje rodzic/opiekun.
  4. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór muzyczny- wykonanie z półplaybackiem lub akompaniamentem (bez linii melodycznej), a czas prezentacji nie powinien przekorczyć 5 minut.
  5. Nadesłane utwory mogą być autorstwa własnego.
  6. Przesłane nagranie utworu powinno być zarejestrowane jednym nośnikiem (obraz+dźwięk)
  7. Wyniki konkursu zostaną podane 22 marca bieżącego roku na stronie internetowej Organizatora Festiwalu oraz profilu Facebook Żychlińskiego Domu Kultury.
  8. Jury Festiwalu stanowią osoby wybrane przez Organizatora. Jury oceni uczestników, kierując się następującymi kryteriami: dobór repertuaru, walory głosowe, dykcja, interpretacja i oryginalność wykonania, ogólne wrażenie artystyczne. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zmianie.
  9. W każedej kategorii, Jury przyzna 3 główne nagrody pieniężne:
   • I MIEJSCE- 250zł
   • II MIEJSCE- 150zł.
   • III MIEJSCE- 100zł.
  10. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, bądź przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
  2. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator.
  3. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju nie odbędzie się oficjalna uroczystość wręczenia nagród.
  4. Koordynatorem konkursu jest Maciej Dzięgielewski, 721 040 429
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych (rozwiń/zwiń)
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Żychliński Dom Kultury jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka z siedzibą w Żychlińskim Domu Kultury, 99-320 Żychlin, ul. Fabryczna 3 Żychlin, nr tel. 24 351 20 58, adres e-mail kontakt@zedek.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Żychlińskim Domu Kultury, 99-320 Żychlin ul. Fabryczna 3, adres e-mail: kontakt@zedek.pl, nr tel. 24 351 20 57
 3. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promocyjnych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
  • do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. W przypadku zgłaszania grup plastycznych klauzulę podpisuje opiekun grupy.

Formularz konkursowy

Uwaga! Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól i kliknięciu przycisku „Wyślij zgłoszenie” prosimy nie zamykać strony. W zależności od wielkości plików (nie więcej niż 100 Mb) i szybkości łącza proces wysyłynia może trwać nawet kilka minut, co symbolizować będzie obracająca się ikonka obok przycisku. Prawidłowe wysłanie zgłoszenia zostanie potwierdzone komunikatem oraz wiadomością email wysłaną na Państwa adres mailowy podany w formularzu. W przypadku problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 24 351 20 57.
  Skip to content