Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Góry, moje góry

Konkurs „Góry, moje góry” został rozstrzygnięty.
W kategorii uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej
Przyznano wyróżnienie dla Ady Olczak

Ada Olczak

W kategorii uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej
Nagroda za miejsce III w konkursie – Adam Piguła, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „DoMOStwo” w Żychlinie,

Adam Piguła

Zapraszamy do kolejnego konkursu plastycznego online! Konkurs ma na celu upamiętnienie osoby wybitnego Papieża Polaka, Karola Wojtyły oraz przypomnienie jak bliskie były mu góry Tatry, do których wracał wielokrotnie, nawet po wyborze na Papieża.

Wyróżnienie – Filip Kapes

Filip Kapes

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej.

Skan lub zdjęcie pracy i zdjęcie autora należy przesłać do 4 grudnia 2020 r. za pomocą formularza konkursowego, dostępnego poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plastycznego „Mój Anioł Stróż”

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie metryczki zgłoszenia w konkursie plastycznym organizowanym przez Żychliński Dom Kultury, dane w formie imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci adresu placówki są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Żychliński Dom Kultury jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka z siedzibą w Żychlińskim Domu Kultury, 99- 320 Żychlin, ul. Fabryczna 3 Żychlin, nr tel. 24 351 20 58, adres e-mail kontakt@zedek.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Żychlińskim Domu Kultury, 99- 320 Żychlin ul. Fabryczna 3, adres e-mail:kontakt@zedek.pl, nr tel. 24 351 20 57
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
  • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • usunięcia swoich danych art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,
  • do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. W przypadku zgłaszania grup plastycznych klauzulę podpisuje opiekun grupy
Regulamin konkursu
 1. Organizator
  Organizatorem konkursu jest Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99-320 Żychlin Informacje dot. konkursu dostępne są na www.zedek.pl Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynator konkursu Joanna Cieniewska pod numerami telefonów 576 449 679, 24 351 20 57.
 2. Cele konkursu
  • upamiętnienie postaci Św. Jana Pawła II w związku z przypadającym w 2020 roku
  • stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz ustanowieniem bieżącego roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II,
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecięcej,
  • kształtowanie twórczej postawy,
  • zachęcenie dzieci do zwiększenia aktywności w prezentacjach plastycznych.
 1. Uczestnicy
  W konkursie wyodrębnione zostały 2 kategorie wiekowe:
  1. Szkoła podstawowa (klasy 4-6)
   • format pracy A4,
   • rysowanie na papierze ściernym (pastele, kredki świecowe) płaskorzeźba z plasteliny
   • nagrody za zajęcie miejsc 1-3 oraz wyróżnienia
   • nie używamy gotowych elementów pracy.
  2. Szkoła podstawowa (klasy 7-8)
   • format pracy A3,
   • technika pracy: farby-tempery, akryle, akwarele, pastele.
   • w konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne:
    1 miejsce – 100 zł; 2 miejsce – 70 zł; 3 miejsce – 50 zł; wyróżnienia, nagrody rzeczowe
   • nie używamy gotowych elementów pracy.
 1. Warunki uczestnictwa
  1. Do konkursu przyjmowane są prace, które zostały stworzone wyłącznie przez uczestnika i nie były dotychczas zgłaszane na inne konkursy i przeglądy.
  2. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie 1 prace plastyczną.
  3. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i obowiązujący reżim sanitarny należy do 4 grudnia 2020 r. wypełnić i przesłać formularz zgłoszenia dostępny na stronie internetowej organizatora oraz załączyć 2 zdjęcia – jedno przedstawiające gotową pracę plastyczną, a drugie przestawiające autora.
  4. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora.
  5. Autorzy najwyżej ocenionych prac otrzymają nagrody.
  6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 7.12.2020 r. na stronie Żychlińskiego Domu Kultury oraz mediach społecznościowych organizatora.
 2. Kryteria oceny prac konkursowych
  1. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody główne oraz wyróżnienia.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień lub przyznania nagród ex aequo.
  3. Ocenie podlegać będą następujące elementy prac plastycznych:
   • spełnienie wymogów formalnych,
   • wpisanie się w tematykę konkursu,
   • oryginalność i pomysłowość,
   • estetyka pracy.
  4. Werdykt jury jest ostateczny, od jego postanowień nie przysługuje odwołanie.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie internetowej Organizatora oraz w prasie, na wystawach i plakatach.
  2. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością Organizatora.
  3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.
  4. Osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie zostaną o tym fakcie poinformowane drogą telefoniczną.

Formularz konkursowy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Skip to content