Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

COVID

Regulamin uczestnictwa w zajęciach w czasie trwania pandemii koronawirusa SARS COVID-19

I. Warunki uczestnictwa w zajęciach

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Żychliński Dom Kultury przy ulicy Fabrycznej 3 jest wniesienie stosownych opłat określonych w cenniku.
 2. Nieprzestrzeganie regulaminu, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie. Nie wykonywanie poleceń instruktorów będzie karane upomnieniem, powiadomieniem rodziców, a w ostateczności, w przypadku rażącego naruszenia regulaminu, wykluczeniem uczestnika z zajęć w Żychlińskim Domu Kultury.

II. Warunki prowadzenia zajęć

 1. Zajęcia indywidualne ze śpiewu odbywać się będą w sali muzycznej, umożliwiającej zachowanie bezpiecznego dystansu na linii instruktor – uczestnik, wynoszącego 2 metry. w pomieszczeniu znajdować się będą środki odkażające, instruktor zobowiązany jest do używania maseczki/przyłbicy. Każdorazowo po zakończeniu zajęć pomieszczenie będzie wietrzone, statyw, mikrofon oraz wszystkie sprzęty i przedmioty z którymi miał styczność uczestnik zajęć będą dezynfekowane.
 2. Zajęcia ruchowe/artystyczne w wykonaniu zespołów tanecznych i teatralnych, jak również zajęcia muzyczne: wokalne i instrumentalne odbywać się będą w salach: widowiskowej oraz na scenie, z zachowaniem obowiązującego dystansu miedzy uczestnikami, wynoszącego 2 metry. w celu usprawnienia przestrzegania tych wytycznych, wykładzina na scenie oraz podłoga na sali widowiskowej zostanie wyklejona taśmą określającą bezpieczne odległości.
 3. Pracownicy prowadzący zajęcia zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu zajęć.
 4. Sala widowiskowa będzie wietrzona po każdych zajęciach, pracownicy domu kultury mają za zadanie zdezynfekować powierzchnie, z którymi mieli kontakt uczestnicy zajęć. w tym celu wprowadzone zostaną 10 min przerwy pomiędzy każdymi zajęciami.
 5. Z uwagi na rygor przestrzegania wymogów sanitarnych:
  • rodzic/opiekun odprowadzający dziecko na zajęciach nie może wchodzić na teren budynku
  • odzież wierzchnią uczestnik zajęć indywidualnych zabiera ze sobą do sali zajęć, uczestnicy zajęć grupowych odzież pozostawiają w wyznaczonym do tego miejscu
  • odzież pozostawiona musi być rozwieszana w bezpiecznej odległości od siebie
  • wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz przebierania się w salach przeznaczonych do ćwiczeń oraz na korytarzach w obiekcie. Uczestnicy zajęć powinny przybyć do domu kultury w strojach umożliwiających uczestnictwo w zajęciach
  • obowiązuje zakaz przynoszenia na zajęcia posiłków, w tym słodyczy i przekąsek
  • woda przynoszona przez dzieci na zajęcia musi być podpisana w wyraźny sposób imieniem i nazwiskiem uczestnika zajęć, postawiona na wydzielonym do tego stole (uczestnik winien każdorazowo zgłaszać potrzebę skorzystania z butelki i użyć jej pod nadzorem instruktora, tak, by nie doszło do przypadkowej wymiany butelek). z wody każdy uczestnik korzysta pojedynczo, aby nie dopuścić do skupiska dzieci w jednym miejscu.

III. Płatności za zajęcia

 1. Wysokość opłat za zajęcia w ŻDK reguluje cennik (załącznik nr 4 ), wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym przez Dyrektora ŻDK podany do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej: wwwzedek.pl
 2. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Opłata za zajęcia indywidualne i grupowe jest miesięczna i wyliczana wg wzoru: kwota za zajęcie x liczba dni w miesiącu, w które odbywa się dane zajęcie.
 4. Zajęcia indywidualne – w przypadku planowanej absencji uczestnika należy zgłosić instruktorowi z wyprzedzeniem jednodniowym. w innym przypadku będzie pobierana opłata od uczestnika zajęć.
 5. Opłat należy dokonywać w ŻDK przy ul. Fabrycznej 3.
 6. Rezygnacja z zajęć nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat. w przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłat za zajęcia w ustalonym terminie, ŻDK wzywa uczestnika zajęć do uregulowania kosztów.
 7. Na prośbę uczestnika może zostać wydane zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.
 8. Na prośbę uczestnika wydajemy faktury z tytułu uczestnictwa w zajęciach.
 9. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.

IV. Zajęcia bezpłatne

 1. Uczestnik zajęć bezpłatnych zwolniony jest od opłat za udział w zajęciach. Uczestnika tych zajęć obowiązują takie same prawa i obowiązki jak uczestnika zajęć odpłatnych.

V. Miejsce oraz czas zajęć

 1. Miejsce i czas trwania zajęć ustalony jest na podstawie grafiku przygotowanego przez Sekretariat ŻDK.VI. Odpracowywanie zajęć ŻDK, UTW, Klubu Seniora

VI. Odpracowywanie zajęć ŻDK, UTW, Klubu Seniora

 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć w terminie ustalonym przez Sekretariat w porozumieniu z instruktorem i uczestnikami zajęć.
 2. ŻDK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć. O czym poinformuje ( telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
 3. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych ustala się od 10 do 20 osób w zależności od rodzaju zajęć.
 4. W przypadku wątpliwości dotyczących odpłatności za zajęcia, rozstrzyga je, na podstawie niniejszego Regulaminu, Sekretariat, a w szczególnych przypadkach Dyrektor ŻDK.

VII. Zasady korzystania z pracowni i wyposażenia sal, w których organizowane są zajęcia

 1. Uczestnicy zajęć mają zakaz wynoszenia sprzętu i wyposażenia poza salę, w której organizowane są zajęcia.
 2. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia pracowni lub sali wykładowej ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania. w przypadku osób nieletnich są to prawni opiekunowie tej osoby.
 3. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący zajęcia lub pracownik ŻDK.
 4. Osoba odpowiedzialna za poniesione szkody, zobowiązana jest do ich pokrycia w terminie i na zasadach ustalonych z ŻDK.

VIII. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i współpracownikom

 1. W zajęciach mogą korzystać osoby niewykazujące objawów chorobowych takich jak gorączka, uporczywy kaszel, duszności czy ogólne złe samopoczucie.
 2. Każda osoba wchodząca do domu kultury obowiązkowo musi posiadać maseczkę na twarzy (za wyjątkiem dzieci do lat 4). Maseczka może być zdejmowana wyłącznie podczas zajęć.
 3. Na piętrze domu kultury toalety są przeznaczone dla pracowników, natomiast na parterze przeznaczone dla uczestników zajęć.
 4. Dezynfekcja toalet odbywać się będzie na bieżąco.
 5. Osoby oczekujące na wejście do domu kultury przebywać będą na zewnątrz obiektu, w wypadku niepogody miejsce oczekiwania zostanie przygotowane w przedsionku domu kultury.
 6. Pracownicy domu kultury korzystają z środków dezynfekcji, maseczek ochronnych, przyłbic. Zalecane jest jak najczęstsze mycie rąk, dezynfekowanie wszystkich powierzchni, z którymi mają styczność osoby korzystające z usług domu kultury. Dezynfekcja dotyczy również sprzętów używanych przez pracowników, toalety służbowe, sprzęty obsługiwane na co dzień, blaty, biurka, klamki. Zalecane jest używanie dedykowanym konkretnej osobie długopisów, sprzętu komputerowego etc.

IX. Pozostałe postanowienia

 1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.
 2. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń pracowników ŻDK.
 3. ŻDK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością ŻDK ( załącznik nr 2 i 3).
 4. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy do Dyrektora ŻDK.
Zasady postępowania w przypadku zagrożenia wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 wśród pracowników i uczestników zajęć w Żychlińskim Domu Kultury
 1. Dyrektor może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie ŻDK  uwzględniając stopień zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.
 2. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu wszystkich uczestników zająć oraz pracowników Dyrektor zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia może czasowo zawiesić uczestnictwo w zajęciach, uwzględniając stopień zagrożenia.
 3. Dyrektor w przypadku podejrzenia zarażeniem koronawirusem u osoby  korzystającej z zajęć w ŻDK  jest zobowiązany do skierowania osoby do osobnego pomieszczenia w celu izolacji zapobieganiu rozprzestrzeniania się infekcji.
 4. W przypadku osób, które w ostatnim czasie wróciły lub niebawem wrócą z zagrożonych rejonów wskazuje się konieczność pozostania w domu przez okres14 dni od daty powrotu i uważne śledzenie stanu swojego zdrowia.
 5. W celu przeciwdziałania COVID-19 Dyrektor może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).
 6. Odnośnie odwoływania imprez, w tym imprez masowych, czy planowanych przez  ŻDK wydarzeń w obiekcie  lub poza nimi, polecenie wydaje Dyrektor lub Burmistrz.
 7. Zobowiązuje się pracowników jednostek ŻDK do podjęcia działań informacyjnych i organizacyjnych mogących efektywnie wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz podniesienia bezpieczeństwa pracowników i osób korzystających z zajęć ŻDK
 8. Należy pamiętać szczególnie o przestrzeganiu podstawowych zasad higieny – jak najczęstsze mycie rąk, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kasłania.
 9. Kontakt informacyjny w zakresie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem : Żychliński Dom Kultury ul. Fabryczna 3, 99 – 320 Żychlin tel. 24 351 20 57
  Dyrektor ŻDK Magdalena Modrzejewska – Rzeźnicka tel. 601 554 100
 10. Podkreśla się, iż najważniejsze jest zachowanie spokoju, unikanie działań nieadekwatnych do sytuacji oraz racjonalna profilaktyka. Niezbędne informacje uzyskać można dzwoniąc na całodobową infolinię NFZ – 800 190 590.
 11. W przypadku nasilonych objawów, takich jak: gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Kutnie : 24 355 71 03 lub zadzwonić pod numer alarmowy 112

  Niniejsze zasady postępowania w przypadku zagrożenia wystąpienia koronawirusa SARS-Cov-2 wśród pracowników i uczestników zajęć w Żychlińskim Domu Kultury obowiązują  od 1 września 2020 r.
Procedura przebywania i korzystania z pomieszczeń Żychlińskiego Domu Kultury w związku z prowadzoną działalnością w czasie trwania pandemii obowiązująca w Żychlińskim Domu Kultury w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

Procedurę opracowano na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa beneficjentom oraz pracownikom na terenie Żychlińskiego Domu Kultury w związku z istniejącym zagrożeniemCOVID-19

Sposób prezentacji procedury:

1.Zapoznanie beneficjentów z obowiązującą w Żychlińskim Domu Kultury procedurą poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej.

2.Udostępnienie dokumentacji na tablicach informacyjnych domu kultury.

3.Zapoznanie pracowników Żychlińskiego Domu Kultury z treścią procedury.

Zasady obowiązujące na terenie Żychlińskiego Domu Kultury:

1 .Na terenie placówki może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Na terenie placówki mogą przebywać osoby, które nie miały kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nikt z członków jej najbliższej rodziny i otoczenia nie przebywa na kwarantannie.

3. Osoby przebywające w placówce, w tym rodzice dzieci biorących udział w zajęciach Domu Kultury są świadome pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do ŻDK w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

4. Osoby przebywające w ŻDK, w tym dzieci rodziców biorących udział w działaniach Domu Kultury przyjmują do wiadomości, że pomimo wprowadzonych ograniczeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych na terenie placówki nie jest możliwe w 100% wykluczenie możliwości zarażenia.

5. Uczestnictwo w zajęciach stałych jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu sekretariatu lub instruktora o chęci uczęszczania na zajęcia i po podpisaniu stosownego oświadczenia dostępnego na naszej stronie internetowej (oświadczenie należy wydrukować, podpisać i dostarczyć instruktorowi przed rozpoczęciem zajęć!).

6. W celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego ograniczona została liczebność odbiorców, adekwatnie do obowiązujących przepisów (maksymalna ilość osób przebywających w pomieszczeniu została umieszczona na drzwiach poszczególnych pomieszczeń).

7. Każda osoba wchodząca na teren placówki jest zobowiązana do dezynfekcji rąk bezpośrednio przy wejściu do placówki, posiadania ochrony ust i nosa (maseczka lub przyłbica).

8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do/z placówki nie wchodzą na teren placówki jeśli nie jest to konieczne. W miarę możliwości przyprowadzanie/odbieranie dzieci odbywa się w przedsionku domu kultury.

9. Poza pracownikami i odbiorcami działań Żychlińskiego Domu Kultury osoby trzecie nie mogą wchodzić do sal!

10. Aktualny plan zajęć znajduje się na stronie internetowej Domu Kultury. O szczegóły dopytujemy telefonicznie tel. 24 351 20 57.

11.Zajęcia indywidualne ( prowadzący + uczestnick, dostosowanie do powierzchni sali zgodnie z wytycznymi ministra,) odbywają się w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. Po zakończonych zajęciach następuje 15min przerwy na dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia.

12. Zajęcia grupowe ( prowadzący + uczestnicy, dostosowanie do powierzchni sali zgodnie z wytycznymi ministra ) odbywają się w pomieszczeniu, z zachowaniem odległości co najmniej 2m i poddaniem dezynfekcji wszystkich przedmiotów mających bezpośredni kontakt z osobami, które je użytkują. Po zakończonych zajęciach następuje 15 min przerwy na dezynfekcję i wywietrzenie pomieszczenia.

13.Zasady korzystania z sali:

– w sali może przebywać maksymalnie jedna grupa

– nie można korzystać z szatni

– podczas zajęć na sali nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, wskazane zachowanie dystansu społecznego 2m

– zaleca się korzystanie z osobistego sprzętu treningowego

– należy dezynfekować ręce przy wejściu i wyjściu z sali

14. Warunki zapisu:

1.  telefonicznie w godz. 8 – 16

 podanie imienia, nazwiska oraz wieku uczestnika zajęć wraz z aktualnym nr telefonu do rodzica/opiekuna

2. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych, konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach

3. W dniu rozpoczęcia zajęć należy przynieść wypełnione oświadczenia i przekazać je opiekunowi grupy podczas obowiązkowego zebrania.

4. W przypadku zwolnienia miejsca w grupie ŻDK skontaktuje się telefonicznie z pierwszą osobą z listy rezerwowej.

15.Rezygnacje :

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny tel. 24 351 20 57

16.Uczestnicy zajęć mają obowiązek:

1.Przestrzegać specjalnych procedur bezpieczeństwa wprowadzonych na czas pandemii.

2. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.

3. Słuchać i wykonywać wszystkie polecenia instruktora.

4. Szanować cudzą i osobistą własność.

5. Nieprzestrzeganie regulaminów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców i instruktorów będzie karane upomnieniem, powiadomieniem rodziców, a w ostateczności, w przypadku rażącego naruszenia regulaminów, wykluczeniem uczestnika z zajęć.

17.Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

1. Dokonać wszelkich formalności wynikających z regulaminu zajęć.

2. Zapoznać dziecko z regulaminem zajęć oraz procedurami bezpieczeństwa.

3. Wyposażenie dziecka na zajęcia:

 • odpowiednie obuwie i strój
 • picie

Proponujemy również, aby dziecko nie przynosiło cennych urządzeń, niekoniecznych do udziału w zajęciach.

4. Punktualnie przyprowadzić dziecko na zajęcia oraz je odebrać.

5. Zapewnić bezpieczną drogę do domu kultury i z powrotem.

6. Niezwłocznie odebrać dziecko w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów choroby.

7.W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu, dostarczyć wychowawcy oświadczenie o zgodzie na samodzielny powrót.

8.Opiekunowie oraz pracownicy domu kultury dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób bezpieczny, przyjemny i pożyteczny.

9.Karta kwalifikacyjna wraz z regulaminem, harmonogram zajęć oraz oświadczeniem na temat stanu zdrowia dostępne są do pobrania na stronie www.zedek.pl

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w harmonogramie zajęć oraz prawo do interpretacji niniejszego regulaminu, oraz do jego zmian.

18. Każdy uczestnik zajęć zostanie poddany badaniu temperatury przed wejściem na obiekt ŻDK.

19. Każdy uczestnik zajęć zostanie poinformowany o przestrzeganiu nowych warunków sanitarnych dla wspólnego dobra i bezpieczeństwa.

20.Wszystkie osoby przebywające na terenie placówki zobowiązane są do reagowania na polecenia, nakazy i zakazy pracowników Domu Kultury wynikające ze stosowania reżimu sanitarnego.

21. Zajęcia w Klubie Krasnala, Klubie Seniora, Uniwersytecie Trzeciego Wieku będą się odbywały z grupach dostosowanych do wymogów sanitarnych.

22. W trakcie trwania zajęć nie korzystamy z telefonów komórkowych.

23. Pracownik ma obowiązek:

– posiadania rękawiczek, przyłbicy lub maseczki

– zachowania dystansu społecznego 2 m.

W TRAKCIE TRWANIA ZAJĘĆ ZAKAZ KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Wzory oświadczeń do wypełnienia znajdziecie w dziale O nas > Do pobrania > COVID

Skip to content