Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Wspomnienia z wakacji w obiektywie

Okres wakacyjny sprzyja powstawaniu wielu wyjątkowych kolekcji fotografii, wśród których znajdują się takie, które mogłyby stać się chętnie kupowaną pocztówką. Do tej pory jednak znajdują jedynie miejsce w albumie fotograficznym poświęconym odwiedzonym przez nas miejscu. Żychliński Dom Kultury oraz Stowarzyszenie ŻDK „Żedekuś” postanowili to zmienić i zorganizować konkurs fotograficzny „Wspomnienia z wakacji w obiektywie” gdzie najlepsze prace zostaną wydrukowane na płótnie w formie tryptyku fotograficznego, który ozdobi wnętrze Waszego domu.

Regulamin konkursu

Cele konkursu

1. Rozwijanie zainteresowań fotografią wśród mieszkańców Powiatu Kutnowskiego.

2. Przedstawienie ciekawych miejsc w Polsce i za granicą, gdzie warto spędzać wakacje.

3. Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

4. Upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

5. Pozyskanie materiału dokumentującego miejsca spędzania czasu podczas wakacji.

Zasady konkursu

1. Czas trwania konkursu – od 1 lipca roku do 31 sierpnia 2020r.

2. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Powiatu Kutnowskiego.

3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności zapewnia, że: zgłoszone do konkursu zdjęcie jest jego własnością i zostało wykonane przez niego samego oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, w tym prawo do wysyłania go na konkurs. W przypadku umieszczenia na zdjęciu wizerunku osób trzecich, Uczestnik oświadcza, że przysługują mu odpowiednie prawa oraz że uzyskał zgodę osoby sfotografowanej do dysponowania jej wizerunkiem. W przypadku nieprawdziwości złożonych w tym miejscu oświadczeń Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej w ten sposób szkody w pełnej wysokości.

4. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu trzy zdjęcia, które przedstawiają ciekawe miejsce gdzie warto spędzać wakacje.

6. Przesłane pliki nie mogą być większe niż 800 pikseli- technika wykonania zdjęć jest dowolna – obróbka graficzna zdjęć jest dozwolona, każda nadesłana praca nie spełniająca jakiegokolwiek warunku regulaminu zostanie odrzucona.

7. Zgłoszone do konkursu zdjęcia powinny zawierać tytuł i krótki opis.

8. W każdym zgłoszeniu pracy konkursowej należy podać imię i nazwisko autora , telefon kontaktowy.

9. Prace zawierające wyżej wymienione wymogi należy wysłać na adres stowarzyszenie@zedek.pl do 1 września 2020. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

10. W przypadku prac nagrodzonych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu

1. Prace zostaną ocenione przez jury

2. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień

3. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy

4. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Żychlińskiego Domu Kultury www.zedek.pl oraz FB ŻDK

5. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają wydrukowany na płótnie o wymiarach 50×70 tryptyk z nadesłanych zdjęć.

6.Ogłoszenie konkursu odbędzie się podczas Międzynarodowego Dnia Turystyki 27 września

IV Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub przerwania i odwołania konkursu bez podania przyczyny.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 601 318 130

Klauzula w przypadku zbierania danych od osoby, której dotyczą (art. 13 RODO 2016/679):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzeniem RODO), informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Żychlińskiego Domu Kultury w Żychlinie przy ul Fabrycznej 3
  • inspektorem ochrony danych w Żychlińskim Domu Kultury jest Pani Magdalena Modrzejewska-Rzeźnicka, z którą może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: kulturazychlin@op.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych i promocji działalności ŻDK wyrażoną w trybie art. 6 pkt 1 a), c), e) Rozporządzenia RODO.
  • nie udostępnia się Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, takich jak: – podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;– podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora- Rzeczowy Wykaz Akt;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia w przypadku, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Skip to content