Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Żedekuś

Regulamin konkursu plastycznego na projekt maskotki/stwora dla Żychlińskiego Domu Kultury zwanego „Żedekusiem”

 1. Organizator konkursu:
  1. Organizatorem konkursu jest Żychliński Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 3 w Żychlinie.
 2. Cele konkursu:
  • Rozwijanie uzdolnień plastycznych oraz wyobraźni dziecięcej.
  • Wspieranie rozwoju twórczości dzieci i młodzieży.
  • Podnoszenie świadomości znaczenia działalności placówek kulturalno-oświatowych w upowszechnianiu kultury.
  • Promowanie wizerunku Żychlińskiego Domu Kultury w środowisku lokalnym.
 3. Uczestnicy konkursu:
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej.
 4. Tematyka i udział w konkursie:
  1. Udział w konkursie polega na samodzielnym zaprojektowaniu maskotki/stwora kojarzącego się z działalnością ŻDK i dostarczeniu projektu do organizatora w formie i terminie określonych w regulaminie.
  2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną techniką graficzną (z wyłączeniem grafiki komputerowej) lub plastyczną (kredka, flamastry, farby plakatowe, pastele, wycinanka lub wydzieranka z papierów kolorowych lub bibuły). Techniki mogą być łączone.
  3. Prace muszą być wykonane w formacie A-3.
  4. W projekcie należy nawiązać do kolorów określonych w logo ŻDK.
  5. Praca na odwrocie musi zawierać dane ucznia – należy nakleić wypełnioną ramkę, która stanowi załącznik do tego regulaminu.
  6. Prace muszą być być pracami autorskimi, nienagrodzonymi wcześniej w innych tego typu konkursach.
  7. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie pracy wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem do sekretariatu Żychlińskiego Domu Kultury w terminie do 15 kwietnia 2019 do godziny 15.00.
  8. Prace złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.
  9. Wszystkie złożone prace przechodzą na własność organizatora.
  10. Poprzez udział w konkursie uczestnik przenosi na organizatora nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczenia terytorialnego oraz na zasadach wyłączności prawa do projektu na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania projektu (wytwarzania ich egzemplarzy jakąkolwiek techniką)
   2. w zakresie publikowania prac, prezentowania i używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
  11. Poprzez udział w konkursie uczestnik udziela Żychlińskiemu Domowi Kultury zezwolenia do wykonywania zmian i przeróbek projektu, w tym również do wykorzystania go w części lub w całości oraz łączenia z innymi dziełami
 5. Zasady wyboru projektu maskotki:
  1. Prace nad wyborem projektu maskotki Żychlińskiego Domu Kultury „ŻEDEKUŚ” prowadzi Komisja konkursowa, zwana dalej Komisją.
  2. Komisja będzie nadzorować prawidłowy przebieg konkursu.
  3. Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięzcy w dniu 19. 04. 2019 roku. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają żadnej zmianie.
  4. Komisja dokona oceny prac konkursowych według następujących kryteriów:
   • oryginalność i pomysłowość projektu,
   • związek projektu z tematem przewodnim konkursu i tożsamością Żychlińskiego Domu Kultury,
   • walory artystyczne projektu,
   • estetyka i staranność wykonania projektu
 6. Zasady przyznawania nagrody:
  • Komisja wybierze jedną zwycięską pracę, na wzór której zostanie wykonana maskotka Żychlińskiego Domu Kultury „ŻEDEKUŚ”.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19. 04. 2019 na stronie www.zedek.pl
  • Laureat konkursu otrzyma nagrodę pieniężną wysokości 200 złotych.
  • Laureat zostanie poinformowany telefonicznie o miejscu i terminie odbioru nagrody.
 • Postanowienia końcowe:
  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
  2. Maskotka zostanie zaprezentowana w dniu 1 czerwca 2019 roku
  3. Koordynatorem konkursu jest Joanna Cieniewska, tel. 724 666 725
  4. Organizator zastrzega sobie, że kolorystyka i forma maskotki po wykonaniu może nie być w 100% zgodna z projektem.
Skip to content