Żychliński Dom Kultury - Żychlin bez nudy!

Konkurs Plastyczny na kartkę wielkanocną

Organizator konkursu

Żychliński Dom Kultury, ul. Fabryczna 3, 99- 320 Żychlin

Uczestnicy konkursu

 • kultywowanie polskich tradycji świątecznych;
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych i artystycznych;
 • zachęcenie do osobistego i rodzinnego przeżywania Świąt Wielkanocnych.

Tematyka i zasady uczestnictwa

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III.

 1. Udział w konkursie polega na samodzielnym zaprojektowaniu i wykonaniu Kartki Wielkanocnej i dostarczenie do organizatora w formie i terminie określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Praca na odwrocie musi zawierać dane ucznia – RAMKA ZAŁĄCZONA W REGULAMINIE
 3. Do pracy należy załączyć oświadczenie wg podanego wzoru
 4. Pracę wraz ze zgłoszeniem i oświadczeniem należy dostarczyć do Żychlińskiego Domu Kultury w terminie do 12 kwietnia 2019 r.
 5. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
 6. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną techniką graficzną lub plastyczną płaską (kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka lub wydzieranka z papierów kolorowych) w formacie A4.

Ocena prac i nagrody

 1. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora pod kierunkiem koordynatora konkursu według następujących kryteriów:
  • Nawiązanie do tradycji,
  • Walory artystyczne pracy,
  • Estetyka wykonania pracy,
  • Oryginalność, pomysłowość i samodzielność,
 2. Laureaci I, II i III miejsca otrzymają wydruk kartki Świątecznej w formie pocztówki w nakładzie po 30 sztuk. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane do wiadomości na stronach internetowych ŻDK: www.zedek.pl oraz www.facebook.com/zedekpl
 3. O terminie wręczenia nagrody Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 4. Decyzje Jury są ostateczne.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac na wystawie, publikacji, używania ich w intemecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 3. Udział w konkursie oznacza również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych autora dla potrzeb ŻDK.
Skip to content